PiDKDAO NFT

Created 7 months ago
8,865 token supply
0% Fee
Fresh Project

PiDKDAO NFTs were sold 22 times in the last 7 days. The total sales volume for PiDKDAO was $300.46. The average PiDKDAO NFT price was $13.7.
The current PiDKDAO floor price is Ξ0.
There are 1,726 PiDKDAO owners, owning a total supply of 8,865 tokens. This collection was created 7 months ago (May 13th, 2023). This is a new collection, it is among the newest 8% of collections.

十二生肖龙之国系列,八千八百八十八只由十二生肖Pi辰龙幻化而成的龙之子将统治这片大陆建立十二生肖派龙之国。夙昔之日,十二生肖齐聚一堂,欲建立一方大业,乃决定共同创造一座龙之国,以统治这片大陆。其中,以Pi辰龙之力幻化成的八千八百八十八只龙之子,将成为这片土地上最为强大的统治者。经过长年累月的辛勤耕耘,十二生肖最终打造出了一套完善的非同质化代币系统,用以记录这八千八百八十八只龙之子的身份与权力。 这些NFT代币,乃是由十二生肖所特制,每一只龙之子都有其独一无二的标识,代表着其在龙之国中的地位与权威。拥有这些代币的人,就拥有了龙之国中的一部分权力,可以参与到这个国家的决策与建设之中。

NFTs sold
last 7 days

22

Trading volume
last 7 days

$300

PiDKDAO Value
Average price last 7 days

$14

PiDKDAO Floor Price
Lowest Ask Price

Ξ0

Total Supply
Number of tokens

8,865

Owners
Number of owners

1,726

Recent PiDKDAO sales

10th percentile price
last 7 days

$9

Median price
last 7 days

$15

90th percentile price
last 7 days

$17

Ten percent of the PiDKDAO sales were for $9 or less, half of the sales were for less than $15 and the highest ten percent were sold for $17 or higher.

PiDKDAO Price Chart

Top Selling PiDKDAO NFTs of the last 30 days

NFTDate Price
1
#6657
21 days ago $65
2
#2442
20 days ago $59
3
#2930
20 days ago $59
4
#6378
20 days ago $57
5
#3752
19 days ago $56
6
#4856
19 days ago $56
7
#7726
19 days ago $55
8
#2111
15 days ago $51
9
#3431
21 days ago $51
10
#3732
21 days ago $50
11
#1338
21 days ago $50
12
#6496
21 days ago $47
13
#1999
21 days ago $45
14
#7131
21 days ago $44
15
#2542
28 days ago $41
16
#6244
27 days ago $41
17
#700
23 days ago $41
18
#5642
23 days ago $40
19
#8524
23 days ago $38
20
#6378
23 days ago $38
21
#182
23 days ago $36
22
#8035
28 days ago $32
23
#4605
29 days ago $31
24
#4552
19 days ago $28
25
#4794
21 days ago $23
26
#5559
21 days ago $22
27
#6498
20 days ago $22
28
#7064
21 days ago $22
29
#3769
21 days ago $22
30
#5323
21 days ago $22
31
#5294
21 days ago $22
32
#4742
21 days ago $22
33
#1964
21 days ago $22
34
#7506
21 days ago $21
35
#1045
21 days ago $21
36
#2452
21 days ago $21
37
#1421
1 day ago $19
38
#4017
26 days ago $19
39
#3081
23 days ago $19
40
#1250
23 days ago $19
41
#8089
23 days ago $18
42
#1834
23 days ago $18
43
#4794
23 days ago $18
44
#2141
14 days ago $18
45
#2067
14 days ago $17
46
#247
1 day ago $17
47
#4818
24 days ago $17
48
#75
24 days ago $17
49
#8189
23 days ago $17
50
#2471
24 days ago $17

PiDKDAO Traits

PiLV

lv1: 37.2%
lv2: 29.5%
lv3: 16.2%
lv4: 11.3%
lv5: 6.1%

Dragon

kui: 1.2%
lan: 1%
lun: 1.2%
bian: 1.3%
bili: 1.2%
bixi: 1.3%
fuxi: 1.2%
huti: 1.3%
lixi: 1.2%
luli: 1.1%
moli: 1.3%
muxi: 1.2%
puti: 1%
weng: 1.3%
yazi: 1.2%
ying: 1.2%
baihu: 1.3%
baonu: 1.2%
chana: 1.2%
daoqi: 1%
ersha: 1.2%
hunpo: 1.2%
jinta: 1.4%
kuiba: 1.4%
pulao: 1.2%
suani: 1.3%
tiyun: 1.2%
baochi: 1.2%
bifang: 1.2%
chiwen: 1.2%
feicui: 1.2%
gongfu: 1%
honmen: 1.2%
hundun: 1.3%
jiaotu: 1.5%
jintao: 1.2%
lingyi: 1.1%
qiling: 1.3%
qiuniu: 1.2%
suanni: 1.2%
taotie: 1%
wukong: 1.1%
zulong: 1.3%
baihuan: 1.4%
bailong: 1.3%
diansha: 1.2%
huandou: 1%
huanjie: 1.2%
huanshi: 1.2%
huixing: 1.1%
huizhuo: 1.5%
jiangju: 1.3%
jinchan: 0.9%
jinglun: 1.3%
kunpeng: 1.3%
lanling: 1.3%
lanzhuo: 1%
lianhua: 1%
lingyan: 1.1%
mengyan: 1.1%
panlong: 1.2%
qiongqi: 1.3%
qitiang: 1%
ruishou: 1.3%
tiansha: 1.3%
xingcui: 1.3%
yunlong: 1%
zhuanxu: 1.2%
zicheng: 1.1%
canglong: 1.3%
chaofeng: 1.2%
honglong: 0.9%
huanqing: 1.4%
hunguang: 1.3%
jiaolong: 1.2%
linglong: 1.2%
qiaoling: 1.3%
qinglong: 1.3%
shangkui: 0%
yinglong: 0.9%
yuxiling: 1.3%
chenglong: 1.1%
wangliang: 0.9%
qilingshou: 1.3%
jinlinglong: 1%

Festivalseason

ye: 1.2%
yun: 1.2%
guhu: 1.2%
lian: 1.2%
muse: 1.1%
tian: 1.1%
wudu: 1.3%
xian: 1.2%
baota: 1.2%
caiqi: 1.5%
ermei: 1.2%
leisi: 1.1%
rmian: 1.3%
liuyun: 1.1%
luoyan: 1.2%
mijing: 1.2%
shuidu: 1.2%
ancheng: 1.4%
changan: 0.9%
chengdu: 1.1%
daoying: 1.1%
dongyue: 1.2%
fudiang: 1.3%
honling: 1%
huoling: 1.2%
jiuceng: 1%
licheng: 1.2%
lingjie: 1.1%
luoyuan: 1.2%
shanghe: 1.2%
shengji: 1.1%
xianhun: 1.1%
xiuxing: 1.4%
baodiang: 1.2%
haicheng: 1%
huashang: 1.2%
nangjing: 1.2%
pingxihu: 1.2%
qinhuang: 1.4%
qundiang: 1.2%
shenwugu: 1.2%
shubaota: 1.1%
taishang: 1.3%
tingdian: 1.4%
xiangdao: 1%
xuecheng: 1.2%
chaosheng: 1.1%
fangcheng: 1.2%
guanyinhu: 1.1%
guanyunta: 1.3%
hongcheng: 1.2%
honzhuota: 1.3%
huangling: 1.1%
jingcheng: 1.2%
juqidiang: 1.1%
lingdiang: 1.1%
longdiang: 1.2%
longguang: 1.3%
penglaige: 1.2%
qingcheng: 1.1%
shuixiang: 1.1%
taohuadao: 1%
wangyueta: 1.1%
xiancheng: 1.1%
yanchunhu: 1.2%
yingdiang: 1.2%
zhuocheng: 1.4%
zizhaojie: 1.2%
chengqiang: 1.1%
huanghelou: 1.3%
leizhengta: 1%
lingchunhu: 1.1%
linglongta: 1.1%
shengdiang: 1%
taohuayuan: 1.1%
tianxifeng: 1.1%
yanyanglou: 1.2%
lingjiefeng: 1.3%
longlingshu: 1.2%
luyingcheng: 1%
taohuadiang: 1.2%
tianshangsi: 1.1%
zhaozhouqiao: 1.1%
changbaishang: 1.1%
donglingcheng: 1.3%
shenglingdiang: 1.1%

PiDKDAO NFT - Frequently Asked Questions(FAQ)

▶ What is a PiDKDAO?
PiDKDAO is a NFT (Non-fungible token) collection. A collection of digital artwork stored on the blockchain.
▶ How many PiDKDAO tokens exist?
In total there are 8,865 PiDKDAO NFTs. Currently 1,726 owners have at least one PiDKDAO NTF in their wallet.
▶ What was the most expensive PiDKDAO sale?
The most expensive PiDKDAO NFT sold was #6657. It was sold for $65.1 on November 20th, 2023 (21 days ago).
▶ How many PiDKDAO were sold recently?
There were 170 PiDKDAO NFTs sold in the last 30 days.
▶ How much does a PiDKDAO cost?
In the last 30 days, the cheapest PiDKDAO NFT sales were below $13, and the highest sales were for over $40. The median price for a PiDKDAO NFT was $16 in the last 30 days.
▶ What are popular PiDKDAO alternatives?
Many user who own PiDKDAO NFTs also own Pi Zodiac NFT 2.0 , PiDBDAO , Pi龙之国创世 and Pitoken.