RTFKT X NIKE MONOLITH

RTFKT 🗿 MNLTH 2

About RTFKT X NIKE MONOLITH

MNLTH Quest will continue... 🗿⚔️ an experience powered by DART X.